Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Elffers Loopbaanadvisering BV en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen "training".

2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Elffers Loopbaanadvisering BV.

3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Startmoment van de training: de eerste trainingsdag.

Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een training of het verplaatsen van het startmoment van de training.

4. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Elffers Loopbaanadvisering BV schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Elffers Loopbaanadvisering BV en de opdrachtgever komt tot stand door inzending door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of een per e-mail verzonden aanmelding of opdracht. Elffers Loopbaanadvisering BV bevestigt de plaatsing aan de deelnemer per e-mail.

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever heeft recht op de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen.

2. De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training te annuleren per e-mail. De annulering is doorgevoerd na schriftelijke/digitale bevestiging door Elffers Loopbaanadvisering BV.

3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de eerste trainingsdag kosteloos geschieden.

4. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 50 % van het trainingsgeld te vergoeden. Bij annulering korter dan een week voor aanvang van de eerste trainingsdag is de opdrachtgever verplicht 100 % van het trainingsgeld te vergoeden.

5. In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 4: Annulering door Elffers Loopbaanadvisering BV

Elffers Loopbaanadvisering BV heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Elffers Loopbaanadvisering BV betaalde bedrag.

Artikel 5: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Elffers Loopbaanadvisering BV wordt medegedeeld. Vervanging na de start van de training is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Elffers Loopbaanadvisering BV op grond van artikel 4 en geldt alleen indien er nog geen kosten voor de deelname zijn gemaakt.

Artikel 6: Betaling

1. Elffers Loopbaanadvisering BV brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde trainingsgeld te voldoen binnen 30 dagen na facturering op de door Elffers Loopbaanadvisering BV aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Elffers Loopbaanadvisering BV, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Elffers Loopbaanadvisering BV steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Elffers Loopbaanadvisering BV gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.

3. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Elffers Loopbaanadvisering BV alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van 113 Euro.

Artikel 7: Opschorting en ontbinding

Elffers Loopbaanadvisering BV heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een training te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 8: Auteursrecht

1. Het auteursrecht op de door Elffers Loopbaanadvisering BV uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainingsmateriaal berust bij Elffers Loopbaanadvisering BV, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elffers Loopbaanadvisering BV zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Elffers Loopbaanadvisering BV, berust uitsluitend bij Elffers Loopbaanadvisering BV.

3. De deelnemer is niet gerechtigd cursus-, workshop-, trainings-, of opleidingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Elffers Loopbaanadvisering BV toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.

Artikel 9: Geheimhouding

1. Alle informatie die door of over deelnemers verstrekt wordt vooraf of tijdens de sessies en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is wordt door Elffers Loopbaanadvisering BV, haar medewerkers en de docenten vertrouwelijk behandeld.

2. Deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

Artikel 10: Klachten

1. Elk geschil of klacht wordt vertrouwelijk behandeld. Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om een geschil of klacht in onderling overleg te beslechten. Alle klachten worden binnen een termijn van vier weken afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zullen betrokkenen hiervan binnen deze termijn in kennis worden gesteld, waarbij tevens een indicatie wordt gegeven wanneer het uitsluitsel kan worden gegeven. Indien nodig kan de klacht of het geschil worden voorgelegd aan een onafhankelijke beroepsinstantie, te weten M.J. Pierik (mjpierik@pieriklegal.nl) . Het oordeel van deze beroepsinstantie is bindend en eventuele consequenties zullen snel worden afgehandeld door Elffers Loopbaanadvisering B.V. Indien en voor zover partijen niet tot een oplossing zijn gekomen, zal het geschil of de klacht, waaronder ook wordt verstaan een geschil dat slechts door één van beide partijen als zodanig wordt beschouwd, worden beslecht door het voorleggen aan de bevoegde rechter. Klachten en de bijbehorende correspondentie worden gedurende minimaal een jaar door ons bewaard.

2. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van haar betalingsverplichting.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Elffers Loopbaanadvisering BV en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter.Elffers Loopbaanadvisering BV

Nijenbeeksepad 3

723 DS Gorssel

085-876 89 00

Wij gebruiken cookies om onze dienstverlening en website te verbeteren, ook van derde partijen. Door op accepteer te klikken gaat u hiermee akkoord. Klik hier voor meer informatie.